Polysafe Verona PUR

Polysafe Verona PUR برای استفاده در مناطقی که امکان وجود آلودگی وجود دارد و همچنین محیط هایی که مقاومت در برابر لغزش اهمیت دارد مناسب است. این کفپوش ها مناسب برای استفاده در راهروها، کلاس‌های درس، بخش‌های بیمارستان، کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان، دستشویی‌ها، سرویس‌های بار، آشپزخانه ها ، غذاخوری‌ها می باشد.

Polysafe QuickLay PUR

یک کفپوش ایمنی که برای نصب نیازی به چسب ندارد، Polysafe QuickLay را می توان بر روی انواع  کفهای موجود از جمله بسترهای بتنی نصب نمود. کاهش نیاز به زیرسازی و همچنین نصب سریع، این کفپوش را به راه حلی عالی برای پروژه هایی که در آن سرعت نصب اهمیت ویژه ای دارد و در عین حال مقاومت در برابر لغزش اولویت دارد تبدیل می کند. این کفپوش ها مناسب برای استفاده در راهروها، کلاس‌های درس، بخش‌های بیمارستان، کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان، دستشویی‌ها، سرویس‌های بار، آشپزخانه ها ، غذاخوری‌ها می باشد.

Polysafe Quattro PUR

Polysafe Quattro PUR یک کفپوش ایمنی نقش برجسته بوده که برای ایجاد اصطکاک زیر پا درفضاهایی که دائماً مرطوب است طراحی شده است. این کفپوش های ایمنی برای رفت‌وآمد با پای برهنه و یا با دمپایی یا کفش مناسب می باشد. Quattro با مقاومت در برابر لغزش ، برای محیط های مرطوب مانند دوش‌های حمام، اتاق‌های مرطوب، خانه های سالمندان، فضاهای آب درمانی، اسپا، اتاق‌های رختکن و محیط استخر سرپوشیده مناسب می باشد.

Polysafe Stone fx PUR

Polysafe Stone fx PUR یک کفپوش  از سری ایمنی است که دارای طرح های مشابه سنگ بوده ، و در طیف وسیعی از طرح های سنگ و بتن موجود می باشد. ذرات شفاف اکسید آلومینیوم که عملاً با چشم غیرمسلح نامرئی هستند در سراسرلایه به صورت یکپارچه وجود دارد تا باعث ایمنی کفپوش شود. Stone fx برای فضاهایی که معمولا خشک هستند اما خطر ریزش آب وجود دارد مناسب می باشد مناسب برای استفاده در فضاهایی مانند پذیرش، بخش‌های بیمارستان، کلاس‌ها ، کافه‌ها ، سرویس بهداشتی، بار و اتاق‌های رختکن می باشد.

Polysafe Wood fx PUR

Polysafe Wood fx PUR یک کفپوش  از سری ایمنی است که دارای طرح های چوبی بوده ، و به شما حس زیبایی و راحتی چوب را می دهد. Wood fx برای فضاهایی که معمولا خشک هستند اما خطر ریزش آب وجود دارد مناسب می باشد مناسب برای استفاده در فضاهایی مانند پذیرش، بخش‌های بیمارستان، کلاس‌ها ، کافه‌ها ، سرویس بهداشتی، بار و اتاق‌های رختکن می باشد.

XL PU

کف پوش های سری XL PU به دو صورت ورق و تایل ارائه می شود . این کفپوش ها به صورت رول ها یا تایل های همگن بوده که بر روی آن یک لایه Polyurethane وجود داشته که نظافت و نگهداری آن را آسان می کند. در طراحی کفپوش های XL PU از نقوش مشابه به سنگ مرمر استفاده شده که باعث زیبایی این کفپوش شده است و در رنگ های  متنوعی نیز موجود می باشد. XL PU با دوام و مقاومت فوق العاده  در برابر سایش ، برای فضاهای عمومی ، ساختمان های اداری  و تجاری و همچنین بیمارستان ها، مدارس، آزمایشگاه ها توصیه می شود.

2000PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی 2000PUR دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ دوام  ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،اداری و ﺗﺠﺎری ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Classic Mistique PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ Classic Mystique PUR دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ دوام  ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،اداری و ﺗﺠﺎری ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Prestige PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Pearlazzo PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

OHMega EC

این نوع کفپوش ها ، به دو صورت ورق وینیل انعطاف پذیر با کارایی بالا و کفپوش تایلی با ساختار تک لایه موجود می باشد. به دلیل وجود کربن در این کفپوش ها ، قابلیت رسانایی به کفپوش ونیلی اضافه کرده که قابل استفاده در فضاهای خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق های ایزوله، محیط های درمانی و درمانگاهی و بیمارستانی ، اتاق های عمل ، اتاق بیهوشی، اتاقهای اسکن، اتاق های اشعه ایکس، بخش مراقبت های ویژه ، بخش های رادیولوی ،تاسیسات مخابراتی، اتاق های کامپیوتر می باشد ، همچنین برای استفاده در کارخانه های تولید لوازم الکترونیکی و انبار مواد خطرناک نیز مناسب است .

POLYFLOR SD

این نوع کفپوش ها ، به دو صورت ورق وینیل انعطاف پذیر با کارایی بالا و کفپوش تایلی با ساختار تک لایه موجود می باشد. به دلیل وجود کربن در این کفپوش ها ، قابلیت رسانایی به کفپوش ونیلی اضافه کرده که قابل استفاده در فضاهای خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق های ایزوله، محیط های درمانی و درمانگاهی و بیمارستانی ، اتاق های عمل ، اتاق بیهوشی، اتاقهای اسکن، اتاق های اشعه ایکس، بخش مراقبت های ویژه ، بخش های رادیولوی ،تاسیسات مخابراتی، اتاق های کامپیوتر می باشد ، همچنین برای استفاده در کارخانه های تولید لوازم الکترونیکی و انبار مواد خطرناک نیز مناسب است .

Finesse SD

این نوع کفپوش ها ، به دو صورت ورق وینیل انعطاف پذیر با کارایی بالا و کفپوش تایلی با ساختار تک لایه موجود می باشد. به دلیل وجود کربن در این کفپوش ها ، قابلیت رسانایی به کفپوش ونیلی اضافه کرده که قابل استفاده در فضاهای خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق های ایزوله، محیط های درمانی و درمانگاهی و بیمارستانی ، اتاق های عمل ، اتاق بیهوشی، اتاقهای اسکن، اتاق های اشعه ایکس، بخش مراقبت های ویژه ، بخش های رادیولوی ،تاسیسات مخابراتی، اتاق های کامپیوتر می باشد ، همچنین برای استفاده در کارخانه های تولید لوازم الکترونیکی و انبار مواد خطرناک نیز مناسب است .

Palettone SD

این نوع کفپوش ها ، به دو صورت ورق وینیل انعطاف پذیر با کارایی بالا و کفپوش تایلی با ساختار تک لایه موجود می باشد. به دلیل وجود کربن در این کفپوش ها ، قابلیت رسانایی به کفپوش ونیلی اضافه کرده که قابل استفاده در فضاهای خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق های ایزوله، محیط های درمانی و درمانگاهی و بیمارستانی ، اتاق های عمل ، اتاق بیهوشی، اتاقهای اسکن، اتاق های اشعه ایکس، بخش مراقبت های ویژه ، بخش های رادیولوی ،تاسیسات مخابراتی، اتاق های کامپیوتر می باشد ، همچنین برای استفاده در کارخانه های تولید لوازم الکترونیکی و انبار مواد خطرناک نیز مناسب است .

POLYFLOR EC

این نوع کفپوش ها ، به دو صورت ورق وینیل انعطاف پذیر با کارایی بالا و کفپوش تایلی با ساختار تک لایه موجود می باشد. به دلیل وجود کربن در این کفپوش ها ، قابلیت رسانایی به کفپوش ونیلی اضافه کرده که قابل استفاده در فضاهای خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق های ایزوله، محیط های درمانی و درمانگاهی و بیمارستانی ، اتاق های عمل ، اتاق بیهوشی، اتاقهای اسکن، اتاق های اشعه ایکس، بخش مراقبت های ویژه ، بخش های رادیولوی ،تاسیسات مخابراتی، اتاق های کامپیوتر می باشد ، همچنین برای استفاده در کارخانه های تولید لوازم الکترونیکی و انبار مواد خطرناک نیز مناسب است .

Palettone PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ  دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ دارای 50 رﻧﮓ ﺑﻮده که ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ  و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اداری مناسب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در یک بیمارستان، مطب پزشکی، آزمایشگاه یا هر مکانی که عملیات درمانی در آن انجام می‌شود، کفپوش یکی از مهم‌ترین تجهیزات است. در چنین مکان‌هایی کفپوش‌ها باید دائما تمیز ‌شوند تا چیزی به نام  گرد و غبار یا میکروب و باکتری در گوشه و کنار وجود نداشته باشد. فراهم کردن محیطی بهداشتی، حفظ ایمنی بیماران و کارمندان، به‌خصوص پیشگیری از لیز خوردن و افتادن آن‌ها و ظاهر دلپذیر کفپوش بیمارستان، هر سه ویژگی‌های بسیار مهمی هستند که در خرید کفپوش بیمارستانی باید آن‌ها را در نظر داشته باشید.

کفپوش‌هایی مانند موکت یا لمینت چوب در برابر لکه مقاوم نیستند. یک مرکز درمانی ممکن است در در دفاتر اداری خود از موکت به‌عنوان کفپوش استفاده کند، اما گرد و غبار و باکتری‌ها می‌توانند در کف پارکت شده جمع شوند و ممکن است از طریق یک بخش در بیمارستان به اتاقی که بیماران در آن حضور دارند، انتقال پیدا کنند. در پروسه‌‌ی طراحی یک بیمارستان از معماران و طراحان انتظار می‌رود که فضاهای مراقبت‌های بهداشتی با ظاهری زیبا ایجاد کنند و این کار آسانی نیست. در این مطلب تمام راهنمایی‌های لازم در مسیر خرید کفپوش بیمارستانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چگونه بهترین کفپوش بیمارستانی را انتخاب کنید؟

طراحان بیمارستان باید نوعی از کفپوش را انتخاب کنند که معیارهای متعددی را همزمان برآورده کند. هرچند قیمت کفپوش بیمارستانی یا قیمت کفپوش رولی بیمارستانی باید مقرون‌به‌صرفه باشد، اما فراهم کردن شرایط برای حفظ بهداشت و محیطی بادوام و ایمن از قیمت مهم‌تر است. کفپوش‌ بیمارستان آنتی باکتریال گزینه‌ی خوبی در این مورد است.  

نگهداری کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال آسان است و از نظر زیبایی نیز برای مراجعان دلپذیر است. انتخاب بهترین کفپوش بیمارستانی ممکن است به مناطقی که باید نصب کفپوش بیمارستانی صورت گیرد نیز بستگی داشته باشد. به‌عنوان مثال، بخش مراقبت‌های ویژه ممکن است به کفپوش خاصی نیاز داشته باشد که با کفپوش‌ اتاق عمل یا محیط‌های دیگرمتفاوت باشد.

مقاومت کفپوش بیمارستانی در برابر عوامل ضدعفونی کننده بسیار مهم است، زیرا در بیمارستان‌ها از محلول‌ها و مواد شیمیایی ضدعفونی کننده برای حفظ بهداشت استفاده می‌شود . عوامل ضدعفونی کننده معمولاً شامل موادی همچون الکل ایزوپروپیلیک، کلر هیپوکلریت، پراکسید هیدروژن و مواد ضدعفونی آمونیومیوم قابل استفاده در بیمارستان‌ها هستند. کفپوش وینیل بیمارستانی عموماً مقاومت خوبی در برابر این عوامل دارد و در صورت تماس، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

کفپوش‌ وینیل یا همان کفپوش  pvcبیمارستانی و کفپوش بیمارستانی رولی در بین بیمارستان‌ها بسیار محبوب هستند، زیرا لغزش‌ناپذیر بوده و عمر بسیار طولانی دارند. بسیاری از محصولات کفپوش بیمارستانی که ساختار مبتنی بر وینیل دارند، دارای سطوح بدون درز هستند که از جمع‌آوری خاک، آب و سایر مواد جلوگیری می‌کنند، در برابر لکه‌ها مقاوم هستند، ظاهر خود را در مدت زمان طولانی حفظ می‌کند و در ظاهر و استایل‌های مختلف یافت می‌شوند.

کفپوش بیمارستانی

کفپوش بیمارستانی

راهنمای انتخاب کفپوش بیمارستانی

در این بخش به بررسی ویژگی‌های مختلف کفپوش بیمارستانی از خرید تا نصب آن می‌پردازیم.

آیا کفپوش بیمارستانی شما باید نسبت به لغزش مقاومت خاصی داشته باشد؟

در محیط یک بیمارستان ممکن است به‌علت اتفاقات مختلف، انواع مایعات و سیالات روی زمین بریزند ، و یا  افراد با وضعیت‌های جسمی ضعیف ممکن است به راحتی بلغزند  که می‌تواند باعث آسیب‌ها و زخم‌های جدی شود . برای جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش سرعت رسیدگی به بیماران و مراجعان، باید کفپوش‌های بیمارستان در حالت عادی و حتی در صورت ریخته‌شدن انواع مایعات نسبت به لغزش مقاومتی نسبی داشته باشند.

با این حال این مقاومت نسبت به لغزش نباید در بیشترین حالت ممکن باشد، زیرا نقل و انتقال بیماران به مشکل ‌برخواهد خورد. اگر تأسیسات بیمارستانی شما به سطح بیشتری از مقاومت در برابر لغزش نیاز دارد، باید از مواد نرم مانند اپوکسی‌ها دوری کنید و به دنبال محصولاتی باشید که امنیت بیشتری را ارائه می‌دهند.

آیا برای کفپوش بیمارستانی خود به ویژگی‌ ارگونومیک یا ضد‌خستگی نیاز دارید؟

به بیان ساده، برخی از کفپوش‌ها برای ایستادن طولانی‌مدت مناسب‌تر از بقیه هستند ، کفپوش‌های ضدخستگی معمولاً از موادی ساخته می‌شوند که به تسهیل جذب فشار و شوک‌ها از طریق پاها کمک می‌کنند.  این نوع کفپوش‌ها می‌توانند از ضربه‌های وارد شده که باعث ایجاد خستگی و آسیب به اندام‌ها میشود ،  جلوگیری کنند .

خرید کفپوش بیمارستانی با این ویژگی‌ها،  صدمات کمتر و شرایط کاری راحت‌تر برای کارکنان را فراهم خواهد کرد، برای مثال کفپوش اتاق عمل از انواع کفپوش بیمارستانی است که بهتر است از این ویژگی برخوردار باشد، زیرا جراحان و پزشکان ممکن است ساعت‌های طولانی برای عمل جراحی بایستند .

ویژگی‌های ارگونومیک و ضدخستگی در انتخاب کفپوش بیمارستانی بسیار مهم هستند. در محیط‌های بهداشتی مانند بیمارستان‌ها، ایمنی و راحتی کارکنان و بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است .

متأسفانه هرچه کفپوش ارگونومیک‌تر و راحت‌تر باشد، هزینه آن بیشتر می‌شود. 

VOC و ذرات مورد نیاز در انتخاب و خرید کفپوش بیمارستانی چیست؟

اگر دقت کرده باشید برخی از طبقات مراکز درمانی دارای کفپوش بیمارستانی بسیار تمیزتری نسبت به باقی اتاق‌های بیمارستان هستند. در واقع انواع کفپوش بیمارستانی، مثلا آن‌هایی که دارای اپوکسی‌ها و وینیل‌ها هستند، این‌طور به نظر می‌آیند.

اتاق‌های تمیز و آزمایشگاه‌ها استانداردهای خاص خود را دارند که باید رعایت شوند و این موضوعی است که تولید کننده کفپوش بیمارستانی باید با مشتریان در میان بگذارد. به‌عنوان مثال، برخی از محصولات هنگام شست‌وشو ذراتی از خود تولید می‌کنند که برای جلوگیری از پخش شدن این ذرات، باید از درزگیر استفاده کنیم. این موضوع باید بخشی از تحقیقات شما برای خرید کفپوش بیمارستانی باشد تا اطمینان حاصل کنید که مدل کفپوش بیمارستانی که قصد خرید آن را دارید، می‌تواند نیازهای شما را برآورده ‌کند.

به‌عنوان مثال در آزمایشگاه‌ها یا اتاق‌های عمل، از انواع مواد شیمیایی استفاده می‌شود که می‌تواند بر مواد مورد استفاده در انواع کفپوش بیمارستانی انتخابی شما تأثیر بگذارد. (در خرید کفپوش بیمارستانی، مواد تشکیل‌دهنده‌ی کفپوش باید با خریدار در میان گذاشته شود.)

اگر در محیط کار شما مواد شیمیایی وجود دارد، راه‌حل‌هایی برای این موضوع وجود دارد؛ برای مثال: مقاومت در برابر مواد شیمیایی خاص، مانند حلال‌ها یا اسیدها از از ویژگی‌های بهترین کفپوش بیمارستانی است. همچنین وینیل در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است؛ این موضوع کفپوش پی وی سی را به یکی از بهترین انتخاب‌ها در خرید کفپوش بیمارستانی تبدیل می‌کند. در صورت امکان، پیش از خرید، نمونه‌ای از کفپوش مورد نظر خود را تهیه کرده و آن را در برابر مواد شیمیایی که در آزمایشگاه خود دارید، آزمایش کنید.

کفپوش بیمارستانی هموژن چیست؟

کفپوش بیمارستانی هموژن یک نوع کفپوش است که معمولاً در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و سایر مکان‌هایی که نیاز به شرایط بهداشتی و عاری از عفونت دارند، استفاده می‌شود. واژه "هموژن" به معنای این است که این کفپوش از یک لایه یکنواخت تشکیل شده است و در مقابل کفپوش‌های چندلایه معمولاً به صورت رول‌ها یا برش‌های بزرگتر عرضه می‌شود.

زمان نصب کفپوش بیمارستانی هموژن نسبت به برخی کفپوش‌های دیگر کمتر است ، همچنین پیچیدگی نصب کمتری دارد.  برخی از این کفپوش‌ها در رنگ‌ها و طرح‌های مختلفی عرضه می‌شوند تا به طراحی دکوراسیون مکان کمک کنند .

آیا برای نصب کفپوش بیمارستانی یا جابه‌جایی‌ها به کفپوشی قابل حمل نیاز دارید؟

توسعه، کوچک‌سازی یا جابه‌جایی به یک مرکز درمانی جدید، تنها برخی از دلایلی است که بیمارستان‌ها به کفپوشی نیاز دارند که بتوانند آن را جابه‌جا کنند. هنگامی که گزینه چسب را برای کفپوش خود انتخاب می‌کنید، قابلیت حمل را در فرآیند نصب کفپوش بیمارستانی قربانی می‌کنید.

کاشی‌های چسبانده شده را نمی‌توان و نباید برداشت و دوباره استفاده کرد. محصولات کفپوشی که قابلیت نقل و انتقال دارند از یک سیستم به‌هم‌پیوسته استفاده می‌کنند تا در صورت نیاز به نقل و انتقال آزمایشگاه یا اتاق ایزوله بیمارستان به مکان دیگر، شرایط فراهم باشد.

 

آیا بتن زیرین قبل از نصب کفپوش باید تست رطوبت را پشت سربگذارد؟

اگر زیر کفپوش فعلی شما بتن باشد، رطوبت بتن می‌تواند در فرآیند نصب کفپوش مشکل‌ساز باشد. این مسئله باید از ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد، به‌خصوص اگر کفپوش مورد نظر شما نیاز به چسباندن به بتن داشته باشد. در این سناریو، چسباندن کف جدید به کف قدیمی نیز توصیه نمی‌شود، بلکه کفپوش باید باید روی بتن زیرین نصب شود.

اگر بتن کف بیمارستان شما جدید باشد، آیا می‌توان نصب کفپوش بیمارستانی را بلافاصله آغاز کرد؟

در ساخت بیمارستان یا محیط‌های درمانی نمی‌توان روی بتن تازه کفپوش بیمارستانی را نصب کرد. به این دلیل که پیش از چسباندن کفپوش جدید، کف‌های بتنی تازه نصب شده، باید خشک شوند.

نود روز زمان برای نصب کفپوش بیمارستانی در چنین موقعیتی توصیه شده است. در برخی موارد، به دلیل وضعیت آب و هوایی و سایر شرایط محلی، زمان این کار می‌تواند حتی طولانی‌تر باشد.

کفپوش بیمارستانی

رسانایی انواع کفپوش بیمارستانی​

آیا داشتن گواهی استفاده از شدت رسانایی کفپوش برای بیمارستان‌ها مهم است؟

بیمارستان‌ها مکان‌هایی هستند که در آن افراد در معرض خطر قطع برق یا آتش‌سوزی هستند؛ برای مثال در اتاق‌های عمل، از الکل که همراه اکسیژن، یک عنصر بالقوه قابل‌اشتعال است، برای بیماری که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.

به دلیل استفاده از این عناصر، اتاق عمل به‌طور ویژه برای محافظت در برابر شوک الکتریکی آماده‌سازی و طراحی می‌شود، زیرا نه‌تنها بیماران و پرسنل پزشکی در معرض خطر بیشتری برای برق‌گرفتگی هستند، بلکه احتمال وقوع آتش‌سوزی نیز در اتاق عمل بیشتر است.

نسخه 99 NFPA (انجمن ملی حفاظت از آتش‌سوزی) بیمارستان‌ها را ملزم می‌کند که حداقل سالی یک بار آزمایش کف رسانا را انجام دهند تا در استفاده از کفپوش‌های بیمارستانی رسانا، ایمنی و محافظت در برابر تخلیه الکتریکی در فضاهای ویژه که به‌طور خاص به محافظت از جان پرسنل پزشکی و بیماران نیاز دارند، گواهی داشته باشند.

انواع کفپوش بیمارستانی مناسب از نظر رسانایی​

کفپوش بیمارستانی وینیل با خاصیت رسانایی بالا از رایج‌ترین کفپوش‌های رسانا است که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبکه نواری مسی در کفپوش پی وی سی مسیر رسانایی بدون وقفه را بین هر دو نقطه از کف ایجاد می‌کند.

کفپوش رسانا باید برای کنترل الکتریسیته ساکن در اتاق‌ها، راهروها و پاگردها که ممکن است عناصر قابل اشتعال در آن‌ها وجود داشته باشد، تأیید شود.

در مکان‌های زیر نصب کفپوش بیمارستانی از این نوع توصیه شده است:

 • راهروها و فضاهای مجاور اتاق‌هایی که در آن‌ها بی‌حس‌کننده‌های قابل اشتعال استفاده می‌شود.
 • فضاهایی که به‌طور مستقیم به اتاق‌های بیهوشی متصل می‌شوند.
 • اتاق یا فضایی که در آن از داروهای بی‌حس‌کننده استنشاقی استفاده می‌شود، خواه قابل اشتعال باشند یا نباشند.
 • اتاق‌هایی که مستقیماً با اتاق‌های بیهوشی ارتباط دارند، مانند سپتیک و همچنین انبارها یا سایر محل‌های جراحی.

نکاتی درباره‌ی نصب کفپوش اتاق عمل

امکانات بیمارستانی و به‌ویژه مناطق ویژه مانند اتاق‌های جراحی، علاوه بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی تاسیسات و لوازم، نیازمند استفاده از تجهیزات پیشرفته، مقاومتی و آسپتیک هستند که بتوانند نقش مثبت و کمک‌کننده‌ای در بازیابی سلامت بیماران داشته باشند. یکی از فضاهایی که ساخت آن نیاز به مراقبت بیشتری دارد، اتاق عمل است؛ زیرا اقدامات پرخطر و حیاتی در آن انجام می‌شود.

کف‌های پی وی سی در اتاق‌های عمل نقش مهمی ایفا می‌کنند، زیرا به کاهش شوک الکتریکی و تسهیل آسپسیس کمک می‌کنند. کفپوش اتاق عمل باید از محصولاتی با تکنولوژی بالا، مقاوم و ضدعفونی‌کننده تولید شود که به عملکرد صحیح مدنظر بیمارستان‌ها کمک کند.

از این رو استفاده از کف‌های رسانا در اتاق‌های عمل اهمیت دارد، زیرا این کف‌ها وظیفه هدایت سریع و ایمن بارهای الکتریکی را برعهده دارند. از دیگری ویژگی‌های مهم انواع کفپوش بیمارستانی، غیرقابل اشتعال بودن، مقاومت در برابر آب و دارای اجزای بهینه برای محافظت ضد میکروبی است.

کفپوش بیمارستانی

کفپوش بیمارستانی

کفپوش بیمارستانی وینیل رسانا چگونه کار می‌کند؟​

با کفپوش PVC یا همان کفپوش بیمارستانی وینیل رسانا، روسازی به‌عنوان یک سیستم تخلیه الکترواستاتیک عمل می‌کند. وینیل‌های رسانا بارهای تریبوالکتریک تولید شده توسط میدان الکترواستاتیکی را کنترل می‌کنند که به‌علت وجود یک محیط خشک و جریان هادی داخل آن، به وجود آمده‌اند.

کفپوش وینیل رسانا انرژی خود را هنگام تخلیه الکترواستاتیکی تخلیه می‌کند و سیستم، انرژی را به خط زمینی که قبلاً نصب شده است منتقل می‌کند تا انرژی را هدر داده و از وقوع تخلیه الکتریکی جلوگیری کند. ویژگی‌های کفپوش پی وی سی بیمارستانی عبارتند از:

 • کفپوش پی وی سی درخشندگی و زیبایی خود را با گذر زمان حفظ می‌کند.
 • آسپسیس کفپوش پی وی سی باعث می‌شود میکروب‌ها و باکتری‌ها از سطوح حذف شوند.
 • مقاومت در برابر جریان الکتریکی در کفپوش پی وی سی باعث می‌شود توانایی کاهش اثرات تریبوشارژ را داشته باشد.

با این حال، ارزیابی وینیل رسانا در بیمارستان‌ها تنها در تعمیر و نگهداری آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در خرید باید مراقب باشید که کپی‌های کفپوش بیمارستانی پی وی سی را خریداری نکنید؛ زیرا کپی‌هایی از محصولات وجود دارد که مشابه اصل آن هستند، اما از نظر گارانتی، پشتیبانی و عملکرد، تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. از این رو، کیفیت محصول و گواهینامه‌ها باید از ابتدای فرآیند نصب کفپوش بیمارستانی تأیید شوند.

سخن آخر

سیستم‌های کفپوش بدون درز که ساختار مبتنی بر وینیل یا PVC ، اپوکسی، پلی اورتان، MMA یا پویوره پلی اسپارتیک دارند، یک انتخاب عالی برای کفپوش بیمارستانی یا مطب هستند. هنگام انتخاب کفپوش بیمارستانی، باید این نکته‌ را در نظر داشته باشید که انواعی از کفپوش را انتخاب کنید که پس از یک یا دو دهه همچنان جذابیت خود را حفظ کنند.

میزان مقاومت در برابر لکه یکی از ویژگی‌های مهمی است که در خرید کفپوش بیمارستانی باید به آن توجه کرد؛ زیرا این کفپوش نباید تحت تأثیر نشت خون یا به‌طورکلی سیالات قرار گیرد.

کفپوش بیمارستانی رولی  باید درخشش کمی داشته باشد. همچنین کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال باید از ماده‌ای باشد که در اثر ضربه صدای کمی ایجاد کند. کفپوش بیمارستانی خوب می‌تواند سر و صدای ایجادشده را زمانی که افراد با کفش‌های پاشنه بلند روی آن راه می‌روند یا وسایل را روی آن رها می‌کنند، کاهش دهد. در حالت ایده‌آل، کفپوش بیمارستانی باید در برابر لغزش مقاوم بوده و از مواد تجدید‌پذیر غیر‌سمی ساخته شده باشد.

بررسی کامل تمام جزئیات کفپوش بیمارستانی قبل از خرید آن بسیار مهم است. امیدواریم این مطلب به شما در این مسیر کمک کرده باشد.

جدول مشخصات فنی کفپوش بیمارستانی

مقادیر

استاندارد

ویژگی ها

2.0mm

ISO 24346 (EN 428)

لایه پوششی

Class Bfl-S1

EN 13501-1

مقاومت در برابر آتش

Group T
Type I

EN 660-2
EN ISO 10582

مقاومت در برار خراش و ساییدگی

Class DS (dry condition)
R10
R10

EN 13893
DIN 51130
AS 4586

ضریب لغزش

<0.1mm

EN ISO 24343-1 (EN 433)

میزان تحمل وزن و برگشت پذیری فرو رفتگی

0.1% max

EN ISO 23999 (EN 434)

ثبات ابعادی

2kV Classified as ‘antistatic

EN 1815

گرایش الکتریسیته ساکن

سوالات متداول

+ کفپوش های بیمارستانی چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟

کفپوش های بیمارستانی باید خصوصیات زیر را داشته باشند
ضد آتش: مقاومت در برابر سوختن، کاهش سرعت انتشار آتش و محدود کردن گسترش آتش
ضد عفونی‌پذیری: کفپوش ها باید قابلیت تمیز کردن آسان و ضد عفونی داشته باشند ، تا به کنترل عفونت ها در بیمارستان کمک کنند .
آنتی استاتیک: کفپوش ها باید برق ساکن را کاهش داده و از ایجاد شوک الکتریکی جلوگیری کنند .

+ چرا کفپوش های بیمارستانی نیاز به خصوصیات ضد آتش دارند؟

کفپوش های بیمارستانی نیاز به خصوصیات ضد آتش دارند زیرا بیمارستان‌ها به عنوان محیط‌های حساس به آتش شناخته می‌شوند. حریق در بیمارستان‌ها عواقب جدی دارد . بنابراین، کفپوش های بیمارستانی باید از انتشار آتش و گسترش آن جلوگیری کنند و در صورت بروز حریق، به مدت زمان کافی مقاومت نشان دهند تا امکان اتفای حریق در آن منطقه فراهم شود .

+ کفپوش های بیمارستانی از چه موادی ساخته می‌شوند؟

کفپوش های بیمارستانی معمولاً از مواد پلیمری ساخته می‌شوند. این مواد شامل وینیل، لاتکس، لینولئوم، رزین اپوکسی و مواد مرکب دیگر می‌شوند. این مواد معمولاً از اجزای ضد آتش مانند آهن، آلومینیوم یا فسفور استفاده می‌کنند تا خواص ضد آتش را به کفپوش بدهند.

+ آیا کفپوش های بیمارستانی به راحتی قابل نظافت هستند؟

بله، کفپوش های بیمارستانی باید به طور مرتب تمیز شوند و قابلیت نظافت پذیری آسان داشته باشند. از جنبه های بهداشتی، حفظ تمیزی در بیمارستان بسیار مهم است و کفپوش ها نباید عاملی برای نگهداری آلودگی و عفونت باشند. بهترین روش برای ضد عفونی و نظافت کردن کفپوش ها، رعایت راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های نظافت سازنده کفپوش است .

+ آیا کفپوش های بیمارستانی باید انتی استاتیک و کانداکتیو باشند؟

بله ، بیمارستان‌ها مکان‌هایی هستند که در آن افراد در معرض خطر قطع برق یا آتش‌سوزی هستند؛
اتاق عمل به‌طور ویژه برای محافظت در برابر شوک الکتریکی آماده‌سازی و طراحی می‌شود، زیرا نه‌تنها بیماران و پرسنل پزشکی در معرض خطر بیشتری برای برق‌گرفتگی هستند، بلکه احتمال وقوع آتش‌سوزی نیز در اتاق عمل بیشتر است.

+ نصب کفپوش وینیل بیمارستانی به چه صورت است ؟

نصب کفپوش وینیل در بیمارستان‌ها نیاز به دقت و رعایت استانداردهای بهداشتی دارد تا به عنوان یک سطح پایهٔ سالم و مناسب برای محیط بیمارستانی عمل کند. در زیر به صورت کاملا خلاصه و تیتر وار راهنمای نصب کفپوش وینیل در بیمارستان‌ها آورده شده است.
- انتخاب کفپوش وینیل
- آماده‌سازی سطح
- برش و نصب
- چسباندن کفپوش
- چیدمان و تراز کردن
- پرس کردن و حرارت دادن
- اتمام کار و تمیز کاری
- تنظیمات پایانی
به عنوان یک نکته پایانی، معمولاً بهتر است این کار را توسط متخصص های نصب کفپوش با تجربه در بیمارستان‌ها انجام داده تا به نتایج بهتر و مطابق با استانداردهای بهداشتی برسید. همچنین، توصیه می‌شود با تولید کننده کفپوش و چسب هماهنگی لازم را داشته باشید .

+ آیا کفپوش های بیمارستانی عایق صدا هم هستند؟

بله ، جنس کفپوش های بیمارستانی جهت ایجاد محیطی ارام برای بیماران و همراهان آنها باید از ماده‌ای باشد که در اثر ضربه صدای کمی ایجاد کند. کفپوش بیمارستانی خوب می‌تواند سر و صدای ایجادشده را زمانی که افراد با کفش‌های پاشنه بلند روی آن راه می‌روند یا وسایل را روی آن رها می‌کنند، کاهش دهد.

+ کفپوش بیمارستانی اصل و کپی را چطوری تشخیص دهیم؟

برای اطمینان پیدا کردن از اصلات کفپوش باید به ضمانت های داده شده توسط شرکت فروشنده دقت کنید ، همچنین گواهینامه های کفپوش بیمارستانی مورد نظر را بررسی کنید .
کیفیت محصول و گواهینامه‌های کفپوش باید از ابتدای فرآیند نصب کفپوش بیمارستانی تأیید شوند.
در خرید باید مراقب باشید که کپی‌های کفپوش بیمارستانی پی وی سی را خریداری نکنید؛ زیرا کپی‌هایی از محصولات وجود دارد که مشابه اصل آن هستند، اما از نظر گارانتی، پشتیبانی و عملکرد، تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

+ چگونه کفپوش بیمارستانی مناسب خریداری کنیم؟

سیستم‌های کفپوش بدون درز یک انتخاب عالی برای کفپوش بیمارستانی یا مطب هستند. هنگام انتخاب کفپوش بیمارستانی، باید این نکته‌ را در نظر داشته باشید که انواعی از کفپوش را انتخاب کنید که پس از یک یا دو دهه همچنان جذابیت خود را حفظ کنند.
میزان مقاومت در برابر لکه یکی از ویژگی‌های مهمی است که در خرید کفپوش بیمارستانی باید به آن توجه کرد؛ زیرا این کفپوش نباید تحت تأثیر نشت خون یا به‌طورکلی سیالات قرار گیرد.
کفپوش بیمارستانی رولی باید درخشش کمی داشته باشد. همچنین کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال باید از ماده‌ای باشد که در اثر ضربه صدای کمی ایجاد کند. کفپوش بیمارستانی خوب می‌تواند سر و صدای ایجادشده را زمانی که افراد با کفش‌های پاشنه بلند روی آن راه می‌روند یا وسایل را روی آن رها می‌کنند، کاهش دهد. در حالت ایده‌آل، کفپوش بیمارستانی باید در برابر لغزش مقاوم بوده و از مواد تجدید‌پذیر غیر‌سمی ساخته شده باشد.
بررسی کامل تمام جزئیات کفپوش بیمارستانی قبل از خرید آن بسیار مهم است.

انواع کفپوش های بیمارستانی POLYFLOR

4.8/5 - (31 امتیاز)

۱۸ نظر در “کفپوش بیمارستانی

 1. محمد رضایی منش گفت:

  سلام
  کفپوش های بیمارستانی شما آنتی باکتریال هم هستند؟

  1. polyfloriran گفت:

   بله
   تمامی کفپوش های بیمارستانی برند Polyflor آنتی باکتریال هستند با یک لایه محافظ PUR که مقاومت آن ها را در برابر رفت و آمد و نظافت با مواد شیمیایی بالا می برد.

 2. امید درویشی گفت:

  سلام ، کفپوش های بیمارستانی Polylfor ضد لغزش هستند؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   بله، کفپوش بیمارستانی ما دارای ویژگی ضد لغزش است. این ویژگی با استفاده از طراحی مناسب و استفاده از موادی که در تماس با آب نیز قابلیت جذب و جدا شدن آب را داشته باشند، تضمین می‌شود. این امر به پیشگیری از سقوط و آسیب دیدن بیماران و کارکنان در بیمارستان کمک می‌کند.

 3. آریا اصغری گفت:

  درود
  آیا کفپوش بیمارستانی شما صدا را جذب می‌کند؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   بله، کفپوش بیمارستانی ما طراحی شده است تا بتواند صداهای ناشی از تردد و فعالیت در بیمارستان را جذب کند و به اندازه‌ی ممکن کاهش دهد. این ویژگی می‌تواند به راحتی در زمینه آرامش بیشتر بیماران و استراحت بهتر آن‌ها کمک کند.

 4. ناظری گفت:

  با سلام ، برای مشاوره و خرید از مجموعه شما از چه طریقی باید اقدام کنم؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   سلام ، از طریق ایمیل مجموعه ( info@polyfloriran.com ) یا شماره تماس های درج شده در قسمت تماس با ما میتونین با همکاران ما در بخش فروش ارتباط بر قرار کنید .

 5. فرهمند گفت:

  کفپوش بیمارستانی کانداکتیو یا انتی استاتیک هم دارین؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   با سلام ، بله
   کفپوش بیمارستانی وینیل این خاصیت رو داره ، این کفپوش ها با خاصیت رسانایی بالا از رایج‌ترین کفپوش‌های رسانا است که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبکه نواری مسی در کفپوش پی وی سی مسیر رسانایی بدون وقفه را بین هر دو نقطه از کف ایجاد می‌کند.

   کفپوش رسانا باید برای کنترل الکتریسیته ساکن در اتاق‌ها، راهروها و پاگردها که ممکن است عناصر قابل اشتعال در آن‌ها وجود داشته باشد، تأیید شود.

 6. علی سلیمانی گفت:

  نصب کفپوش های بیمارستان و اتاق عمل چقدر زمان لازم داره؟ شرکت پلی فلور کار نصب رو هم انجام میده؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز ، زمان نصب کفپوش بیمارستانی به عوامل زیادی بستگی داره از جمله متراژ محیط و نوع کفپوش فعلی . به دلیل حساسیت بالای محیط بیمارستانی نصب کفپوش نیاز به دقت و رعایت استاندارد های بهداشتی سطح بالایی داره ، به همین دلیل باید با حوصله و دقت خوبی این کار انجام شود .
   بله ما در مجموعه PolyFlor تیم نصب کفپوش حرفه ایی و با تجربه ایی داریم که به بهترین شکل ممکن ، کمترین زمان و با ضمانت مجموعه این کار رو انجام میدن.

 7. کامران گفت:

  سلام ، برای ساختمان پزشکان و آزمایشگاه هم لازمه کفپوش بیمارستانی نصب بشه؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   در کل محیط های درمانی ، آزمایشگاه ها و شرکت های دارویی باید از میکروب ها و آلودگی های موجود در این محیط ها به دور باشند . بهترین نوع کفپوش برای این محیط، کفپوش های آنتی باکتریال ضد میکروب و آلودگی می باشد که نوعی بسیار حرفه ای از کفپوش های بیمارستانی است .

 8. زهرا کاویانی گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  برای کلینیک زیبایی که رفت و آمد بالایی داره ، کدوم مدل از کفپوش هاتون رو پیشنهاد میکنین؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   سلام وقتتون بخیر ، انواع کفپوش های بیمارستانی پلی فلور رو میتونین استفاده کنین ، کفپوش های Pearlazzo PUR پلی فلور طرفدارای زیادی داره برای ساختمان های پزشکی و درمانی و کلینیک ها

 9. محمد زاهدی؟ گفت:

  سلام سال نوتون مبارک باشه ، شما کفپوش طرح جدید برای سال ۱۴۰۳ دارین؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   سلام همراه گرامی ، بله هم محصولات سایت اپدیت میشن ، هم با تماس گرفتن با واحد فروش شرکت میتونین از طرح های جدید اطلاع پیدا کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *